Bảng từ trắng viết bút dạ có chân di động được dùng làm bảng văn phòng, bảng giáo dục cho học sinh